Zonaal Veiligheidsplan

Volgens de Wet op de Geïntegreerde Politie van 7 december 1998 is elke politiedienst verplicht een zonaal veiligheidsplan1 op te stellen. Dit beleidsdocument vormt een weergave van hetgeen de korpsleiding als prioritair beschouwt gedurende een periode van vier jaar. Indien de situatie in de loop van deze jaren wijzigt, is het echter wel mogelijk om veranderingen in de opgestelde actieplannen door te voeren. Het beleidsplan moet de politiedienst, naast hun reguliere werking, in staat stellen, doelstellingen op lange termijn te realiseren .

Om als Lokale Overheid een veiligheidsplan van 4 jaar te kunnen opstellen, dient een gemeente aan enkele voorwaarden te voldoen. De gemeente moet meer dan 60.000 inwoners bevatten en behoren tot de gemeenten met de hoogste criminaliteitsgraad per inwoner. Verder moeten ze ook een veiligheidsdiagnostiek2
realiseren, behoren tot de gemeenten met het laagste gemiddelde inkomen per inwoner, en een criminaliteitsgraad hebben die tot het hoogste nationaal kwartier behoort.

Dit plan omvat:
1. De prioritaire opdrachten en doelstelling (bestrijding van drugsverslaving, bestrijding van jeugdcriminaliteit, …), die in een globale veiligheidsaanpak worden geïntegreerd, alsook de wijze waarop deze zullen worden bereikt.
2. De bijdragen van de lokale politie omtrent de uitvoering van opdrachten van federale aard.
3. De capaciteit van de lokale politie die bestemd is voor de uitvoering van de opdrachten van de gerechtelijke en bestuurlijke politie en die er moet voor zorgen dat deze opdrachten op elk moment kunnen worden uitgevoerd, in het bijzonder de lokale opdrachten.
4. De opdrachten & doelstelling die specifiek zijn aan de gemeente.
Bij het opstellen van een veiligheidsplan dient rekening te worden gehouden met het nationaal veiligheidsplan en moet het goedgekeurd worden door de zonale veiligheidsraad. Indien het plan op lokaal niveau wordt goedgekeurd, wordt het ter goedkeuring bij de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken voorgelegd.


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.