Leefbaarheid

Leefbaarheid

Leefbaarheid is de mate waarin de woonomgeving mensen in staat stelt te voorzien in hun fysieke en psychische behoeften. Net zoals in de veiligheidsbeleving kent leefbaarheid een objectieve en een subjectieve kant, ook is er een vraag en aanbodzijde van leefbaarheid.

Fysieke behoeften zijn volgens de behoeftenpiramide van Maslow primaire levensbehoeften zoals eten, drinken en rusten. Na de voldoening aan fysieke behoeften heeft de mens nood aan de beantwoording van zijn psychische behoeften zoals het verkrijgen van status, erkenning, respect, plezier, het gevoel ergens bij te horen en het hebben van warme relaties.

De vraagzijde van leefbaarheid is de uitdrukkelijke behoefte van bewoners. De aanbodzijde van leefbaarheid is wat de omgeving te bieden heeft, zoals toegang tot gezondheidszorg. De objectieve kant van leefbaarheid is de zichtbare aantrekkelijkheid van de omgeving zoals de aanwezigheid van groenperkjes en een kwalitatieve woningaanbod. De subjectieve kant van leefbaarheid is de beleving van de omgeving door mensen.

Aangezien iedereen een eigen interpretatie zal geven over zijn of haar beleving van de leefbaarheid zal men leefbaarheid onderzoeken aan de hand van leefbaarheidsdomeinen1. Men kan een volledig beeld krijgen van deze domeinen door beroep te doen op psychologische en sociologische theorieën, door direct mensen te bevragen wat ze belangrijk vinden en door de mening van experts te vragen.

Leefbaarheiddomeinen
Deze domeinen zijn de kenmerken van de omgeving. Deze domeinen zullen de leefbaarheid van een omgeving bepalen. Zowel aan de mens- als aan de omgevingszijde kunnen verschillende domeinen worden onderscheiden die een rol spelen bij het tot stand komen van de “aanpassing” tussen de mens en zijn omgeving. Deze aanpassing is het leefbaarheiddoel. Dit staat centraal in de hier onderstaande figuur beschreven als de Human – Environment fit. Het eerste domein is de menszijde, dit is de vraagzijde van de mens. Het tweede domein is de omgevingszijde dit is wat men kan aanbieden.
Aan de omgevingszijde gaat het om vijf domeinen zoals de natuurlijke hulpbronnen, de gebouwde omgeving, bereikbaarheid van openbare voorzieningen, veiligheid (safety) en beveiliging (security). Aan de menszijde staan zes domeinen centraal zoals persoonskenmerken, cultuur, economische mogelijkheden, gewoonten, gezondheid, levensstijl en de sociale omgeving.

Figuur 1: Schematische voorstelling van mogelijke leefbaarheiddomeinen.


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.