Federale Politie

De federale politie oefent haar opdrachten uit over het hele Belgische grondgebied. De federale politie heeft een tweeledige taak. Enerzijds wordt zij belast met gespecialiseerde en supralokale opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie over het hele grondgebied van het rijk , anderzijds geeft de federale politie ondersteunende opdrachten voor de lokale politiediensten en lokale overheden.

Spoorwegpolitie
De Spoorwegpolitie maakt net zoals de Luchtvaartpolitie, de Scheepvaartpolitie en de Dienst ‘immigratie en grenscontrole’ deel uit van de Directie van verbindingswegen die aanleunt bij de algemene directie van de administratieve politie van de Federale politie.
De spoorwegpolitie voert in het bijzonder de volgende opdrachten uit:
 verzekert interventies op hun gespecialiseerd terrein binnen een redelijke termijn.
 stelt een kwalitatief en flexibel onthaal ter beschikking in de stations waar dit gewenst wordt.
 organiseert een aangepast beheer van gebeurtenissen en crisissituaties waarbij hun gespecialiseerd terrein in het spel komt.
 zorgt voor een kwalitatieve en menselijke slachtofferbejegening in samenwerking met hun partners en de daarvoor verantwoordelijke diensten.
 Organiseert de bestuurlijke en gerechtelijke beeldvorming en informatieverzameling over hun terrein voor de aansturing van hun interne werking en voeding van het veiligheidsbeleid van hun overheden en partners.
 Bouwt een kenniscentrum uit ten voordele van alle nationale en internationale overheden, politiediensten en partners, waarbij die expertise op een vlotte en snelle manier operationeel kan worden ingezet.

De opdrachten van de politie zitten zowel binnen het kader van de basispolitiezorg (op gespecialiseerd terrein) als gespecialiseerde politie, zowel binnen het kader van de bestuurlijke politie (voornamelijk waken over de veiligheid en de rust) als binnen de gerechtelijke politie (preventie en behandeling van inbreuken). De spoorwegpolitie strijdt tegen de federale prioritaire fenomenen die zijn opgenomen in het nationaal veiligheidsplan (verdovende middelen, mensensmokkel, mensenhandel, overlast, terrorisme,…)
De spoorwegpolitie, die wordt bijgestaan door “Securail”(infra), ontlast politiediensten van een aantal taken die geen essentiële politietaken zijn.1


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.