De Lokale Veiligheidsdiagnostiek

Elke gemeente die een veiligheids- en preventiecontract met de Federale Overheid heeft afgesloten, dient verplicht een veiligheidsdiagnostiek op te stellen als voorwaarde om een nieuw vierjarig contract aan te gaan.1 Het doel van dit instrument is een methodologische steun bieden bij het in kaart brengen van veiligheidsproblemen en het identificeren van risicofactoren op lokaal vlak. M.a.w. het is een hulpmiddel bij het bepalen van acties die resultaten kunnen boeken in het veiligheidsprobleem. Het is op basis van de LVD dat gemeenten een lijst kunnen opstellen met fenomenen die aanwezig zijn op hun grondgebied en daar hun prioritaire punten uit ontwikkelen in het kader van veiligheids- en preventieplan.

De LVD heeft 3 doelstellingen. Als eerste is het een analyse-instrument om onveiligheid en de ontwikkeling daarvan te lokaliseren en zich op lokaal vlak op te focussen.

Alsook moet het instrument een hulp zijn bij het voorbereiden van acties en om de follow-up en evaluatie daarvan te verbeteren. Het moet alle actoren registreren en verenigen die in aanmerking kunnen komen voor deelname aan de uitvoering van een veiligheids- en preventiebeleid. De LVD moet een inventaris maken van alle lopende acties. Deze inventaris heeft als primaire doel de sterke en zwakke punten van een reeds toegepaste oplossing aan het licht te brengen maar ook aandacht te vestigen op mogelijkheden, troeven en dreigende gevaren die eigen zijn aan het grondgebied.

Als laatste doelstelling moet de LVD informatie-uitwisseling makkelijker maken en het de actoren die betrokken zijn bij het veiligheids- en preventieplan, toegang verschaffen tot de analyse van de informatie die de LVD bezit.


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.