De Kustreddingsdienst

De kustreddingsdienst heeft tot doel de veiligheid van baders, zwemmers en ook die van andere watersportbeoefenaars aan de kust maximaal te waarborgen en aldus mee het toerisme aan de kust bevorderen. Kinderen die verloren lopen op het strand worden ook vaak opgevangen door de strandredders. De kustreddingsdienst in België wordt georganiseerd door de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen.( I.K.W.V). Vandaag is de "I.K.W.V." het overkoepelend orgaan voor alle kustgemeenten wat de organisatie van de kustreddingsdienst betreft. Hierdoor wordt er gestreefd naar een zo groot mogelijke uniformiteit, zowel op het gebied van kledij en materiaal als op het gebied van optreden, praktische organisatie…

Organisatie kustreddingsdienst

Iedere Belgische kustgemeente heeft zijn eigen reddingsdienst die georganiseerd wordt door de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen.De plaatselijke hoofdverantwoordelijke coördineert de reddingsdienst binnen de eigen gemeente en is de verbindingspersoon tussen de verantwoordelijke hoofdredder en het schepencollege en tussen de gemeente en de IKWV.

De hoofdredder wordt door de gemeente op contractuele basis aangesteld voor de duur van het seizoen. Hij of zij organiseert en leidt de werkzaamheden van de postoversten en de redders. Zowel de hoofdredder als de postoverste moeten voldoen aan alle profielvereisten voor de functie van redder.

De postoverste leidt en organiseert de taken van een team redders (3 à 6) aan zee om de veiligheid van de baders, zwemmers en watersporters in bepaalde zones en tijdens bepaalde periodes te kunnen verzekeren. Indien nodig om deskundige hulp te bieden aan personen die in moeilijkheden verkeren.

De redders moeten tijdens de werkuren continu alert blijven en de voorgeschreven instructies in verband met de veiligheid van de baders, zwemmers en watersporters doen naleven. Zodoende helpen de redders de veiligheid te garanderen en kunnen zij indien nodig tijdig de gepaste hulp bieden.

De materieelverantwoordelijke staat tijdens de wintermaanden in voor de berging en het klein onderhoud van het materieel. Grote herstellingen worden in opdracht van de IKWV toevertrouwd aan gespecialiseerde firma’s.

Opleiding redder aan zee
De strandredders worden opgeleid door de WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten). Alle redders zijn in het bezit van het brevet 'redder aan zee'. Redder aan zee wordt men niet zomaar.

Strandredders moeten echte vakmensen zijn, uiteraard fysisch geschikt maar evenzeer met kennis van wetgeving, strandgevaren, materialenkennis, reanimatietechniek enz…
in nood te helpen. De minimumleeftijd om redder aan zee te mogen zijn is 17 jaar. Om dit brevet te behalen moeten de kandidaat redders allereerst slagen voor een praktische toelatingsproef. Vervolgens moet een praktische en theoretische cursus gevolgd worden. Nadien moet een examen afgelegd worden dat bestaat uit drie delen.

 Deel 1: theorie.
 Deel 2: praktijk zwemmen, - reanimatie, - EHBO, knopenleer (zeemanschap)
 Deel 3: een zeezwemproef. (Enkel voor de kandidaat redders die geslaagd zijn voor de theorie en praktijk zwembad). Bij deze proef wordt de kandidaat geëvalueerd naar zijn zwem-en reddingscapaciteiten in zee.

Er zijn 4 opleidingscentra waar men de praktische opleiding kan volgen: de provinciale zwembaden van Brugge en Kortrijk, het stedelijk zwembad van Oostende en het gemeentelijk zwembad van Koksijde.
Het brevet 'redder aan zee' is slechts 3 jaar geldig. Nadien moet men opnieuw een praktisch examen afleggen en krijgen geslaagden een bijscholingsattest die opnieuw 3 jaar geldig is.

De I.K.W.V. (infra.) in cijfers (2008)

33946 : Het aantal meter strand dat bewaakt wordt door IKWV redders tijdens de maanden juli en augustus. Daarvan is 28323 meter ingedeeld als zwemzone voor baders en 5623 meter is bestemd als surfzone.

1484 :Het aantal tussenkomsten vanwege redders voor verdwaalde kinderen op het strand tijdens de maanden mei – juni – juli – augustus – september.

1075 :Het aantal redders dat instond voor de bewaking van de stranden tijdens de maanden juli en augustus. Daarnaast stonden ook nog eens 296 redders in voor de bewaking van bepaalde zones in het voorseizoen (mei – juni – september).

93 : Het aantal tussenkomsten voor gewone baders in nood, in de bewaakte zones. Het overgrote merendeel van deze tussenkomsten vonden plaats tijdens de maanden juli en augustus.

23 :Het aantal tussenkomsten vanwege plankzeilers in nood, in de bewaakte surfzones.
Deze cijfers bewijzen nog maar eens de noodzakelijkheid van een vereniging als de IKWV. Het mag dan ook niet verwonderen dat onze kust de veiligste van Europa is. De IKWV is in zijn 25 jaar bestaan ook niet blijven stilstaan. Voortdurend werd er geïnvesteerd in het allernieuwste materiaal. Door sponsorcontracten af te sluiten met grote bedrijven als Scapa Sports, KBC en Nissan zijn nieuwe gelden vrijgekomen .


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.